Modele i strategie edukacji zintegrowanej

O projekcie Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi działania mające na celu przygotowanie zintegrowanej strategii Umiejętności (ZSU), która jest opracowywana zgodnie z zapisem rozdziału umowy Partnerstwa-“cel tematyczny 10: inwestowanie w Kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania Umiejętności i uczenia się przez câlé Życie “. OD Stycznia 2018 IBE jako Wsparcie eksperckie bierze Udział w pracach nad ZSU. Jaka jest Nasz Rola? Zadaniem BIE jest opracowanie tekstu ZSU, w tym w szczególności przeprowadzenie niezb, nych Badań i analiz. Kluczowym elementem PRAC jest określenie wyzwań związanych z kształtowaniem, rozwojem je monitoringiem Umiejętności w kraju, przy uwzględnieniu potrzeb Wszystkich resorów i głównych Grup interesariuszy. Zaplanowany sposób PRAC nad ZSU zakłada dialogue i ścisłą Współpracę ze jedynie właściwymi organami rządowymi i interesariuszami. Po co powstaje zintegrowana strategia Umiejętności? Strategia na rzecz Umiejętności ma zapewnić krajom i gospodarkom stratégie pełni do budowania, utrzymywania je wykorzystywania Swojego kapitału ludzkiego w celu zwiększenia zatrudnienia je wzrostu gospodarczego oraz promowania włączenia Społecznego i uczestnictwa. Główne cele pour zintegrowanej strategii Umiejętności à: ● zaprojektowanie spójnej Polityki na rzecz kształtowania i rozwijania Umiejętności; ● skoordynowanie działań zaangażowanych stron na rzecz Umiejętności; ● zapewnienie równego dostępu do informacji o popycie i podaży na Umiejętności, Doradztwa zawodowego oraz PracaWita szkoleniowych związanych z kształtowaniem je rozwojem Umiejętności; ● wzmocnienie świadomości o znaczeniu Umiejętności dla osiągania korzyści indywidualnych, gospodarczych i Społecznych; ● Zwiększenie Aktywności edukacyjnej je Zawodowej nous wszystkich grupach Społecznych, zwłaszcza narażonych na wykluczenie. Dlaczego Umiejętności są Dzisiaj Tak ważne? Umiejętności należą do kluczowych czynników wpływających na poziom życia Społeczno-gospodarczego w XXI wieku. Bez odpowiedniego Inwestowania w Umiejętności wzrasta Grupa osób, którym grozi wykluczenie Społeczne, Postęp technologiczny nie przekłada się na wzfrost Gospodarczy, un krajom ton est proche trudniej jest konkurować na rynku globalnym. Ponadto, megatrendy Takie Jak Postęp technologiczny, cyfryzacja, globalizacja, zmiana Środowiska, Czy starzejące się Społeczeństwo, wywołują dynamiczne zmiany wpływające na Tworzenie miejsc pracy oraz na sposób i Miejsce wykonywania zadań Zawodowych.

À z kolei przekłada się na zmieniające się zapotrzebowanie na umiejętności. Jak rozumieć Umiejętności? Umiejętności-WG ustawy o ZSK-przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań je rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności Zawodowej.

カテゴリー未分類